Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News เอเชีย โฮเรก้า ชักธงรบ ชู HORECA Square @ CW Tower
เอเชีย โฮเรก้า ชักธงรบ ชู HORECA Square @ CW Tower PDF Print E-mail
Friday, 17 February 2017 10:26

บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำกัด หรือ เอเชีย โฮเรก้า ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรแห่ งวงการร้านอาหาร Thailand Restaurant News หรือ TRN เร่งพัฒนาความรู้และเปิดประสบกา รณ์บริหารธุรกิจร้านอาหาร จัดหลักสูตรฟรี 50 หลักสูตรกระตุ้นรายได้ พร้อมตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่ากา รซื้อขายปี พ.ศ. 2560 จำนวน 200 ล้านบาท มั่นใจเกิดการเติบโตในกลุ่มธุรกิ จ HORECA ทั้ง SMEs และ Start Up อย่างน้อย 10% เตรียมเปิด HORECA Square @ CW Tower ศูนย์ค้าส่งกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ และบริการจัดเลี้ยง ให้บริการภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้

 

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เอเชีย โฮเรก้า เปิดเผยว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายและความมุ่งมั่นของรั ฐบาลในการปฏิรูปและขับเคลื่อนเศ รษฐกิจของประเทศ จากรายได้ปานกลาง สู่ รายได้สูง หรือเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” ด้วยการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ ต่างเร่งพัฒนาธุรกิจขึ้นมาอย่าง มากมาย และไม่ประสบผลสำเร็จ โดยผลวิจัยล่าสุด (CBinsight) พบว่า 75-90% ของกลุ่มนี้ ดำเนินธุรกิจล้มเหลว ด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ไร้คุณภาพ ขาดการศึกษาตลาด และไม่มีแผนการตลาดที่ดี 2) ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สาม ารถดำเนินธุรกิจ ไร้แผนธุรกิจที่ดี ต้นทุนคงที่ (fixed cost) สูงกว่ารายได้ที่ได้รับ 3) ขาดการทำงานเป็นทีม ขาดที่ปรึกษาและเครือข่ายพันธมิ ตรธุรกิจ

 

การพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม Horeca ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นั้น แนะใช้สูตรกลยุทธ์ธุรกิจ HORECA 4.0 ให้ความสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริก ารให้สูงขึ้นในสายตาผู้บริโภคทั้ งระบบ ตั้งแต่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้สวยโดนใจ มีแผนการตลาดเพื่อสังคม การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริการหลังการขายดีเยี่ยม 2) ทีมงานหรือบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และรักการให้บริการ 3) สร้างเครือข่ายหรือแสวงพันธมิตร ผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันไม่คว รมองเป็นคู่แข่ง แต่ควรพัฒนาและเรียนรู้ไปร่วมกั นด้วยการสร้างจุดเด่นและแตกต่าง ของตนเอง รวมทั้งสร้างกลุ่มที่เข็มแข็งเพื่ อเพิ่มโอกาสทางการค้าและอำนาจกา รต่อรอง 4) นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาป ระยุกต์ใช้อย่างมีเป้าหมาย เช่น นำมาเพื่อลดขั้นตอนการบริหาร ลดค่าใช้จ่าย ลดความผิดพลาด เป็นต้น

 

สำหรับปี พ.ศ. 2560 เอเชีย โฮเรก้า จึงได้กำหนดตำแหน่งทางการตลาดขอ ง HORECA Square ศูนย์ค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการธุ รกิจ Horeca เน้นให้เป็นเวทีการค้าเจรจาธุรกิ จ B2B ทั้งในระบบ Business Matching และตามความสนใจ พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ นอกเหนือจากเป็นแหล่งรวมผลิตภัณ ฑ์และบริการสำหรับธุรกิจ Horeca อย่างครบวงจร

 

สำหรับความร่วมมือกับ Thailand Restaurant News ครั้งนี้ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า HORECA Square เมื่อเปิดอย่างเป็นทางการในเดือ นพฤษภาคมนี้ จะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายใ ห้เกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2560 ได้มากถึงประมาณปีละ 200 ล้านบาท รวมทั้งผลักดันให้เกิดการเติบโต ในกลุ่มธุรกิจ HORECA ทั้ง SMEs และ Start Up อย่างน้อย 10%

 

นางสาวฉัฐพร โยเหลา กรรมการผู้จัดการ Thailand Restaurant News หรือ TRN กล่าวสนับสนุนว่า หนึ่งในธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใ หม่ คือ การเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือ ร้านเบเกอรี่ โดยผลจากการสำรวจจำนวนร้านอาหาร ใหม่ๆ ที่เปิดให้บริการของสมาคมผู้ประ กอบการร้านอาหาร พบว่า ในแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่อยู่ รอดและเกิดใหม่หมุนเวียนสลับกั นไปประมาณ 50:50 หรือดำเนินธุรกิจรอดเพียง 50%ด้วยเพราะประสบการณ์ที่น้อย ขาดความรู้ในด้านของการบริหารจั ดการในธุรกิจที่ดี ประกอบกับบางส่วนขาดเงินทุนที่จ ะนำมาหมุนเวียนในธุรกิจ ดังนั้น การพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารไ ทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

 

ในฐานะที่ TRN อยู่ในวงการธุรกิจร้านอาหารมานา นกว่า 16 ปี ได้ตระหนักถึงหนทางในการพัฒนาคว ามรู้สู่ประกอบการด้วยการสร้ างสังคมแห่งภูมิปัญญา หรือ Knowledge Base Society โดยให้ความสำคัญต่อ 10 เทรนด์อาหารของโลกที่กำลังมาแรง ได้แก่ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารผู้สูงอายุ อาหารฟิวชั่นยุคใหม่ อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรู ป อาหารฮาลาล อาหารเสริมและเครื่องดื่ม อาหารบริการส่งถึงที่ อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากโลกดิจิ ทัล อาหารเจนเนอเรชั่น Z และอาหาร Local to Hygiene ซึ่งทั้งหมดนี้ จะนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารต่อไป

 

การพัฒนาความร่วมมือกับ เอเชีย โฮเรก้า ครั้งนี้ จะนำ 4 กรอบองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิ จร้านอาหาร ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาเมนู การบริหารธุรกิจ การสื่อสารการตลาด กฎหมายและภาษี มาพัฒนาเป็นหัวข้ออบรมสำหรับผู้ ประกอบการร้านอาหารให้ “ รอด รวย...ร้อยล้าน” จำนวนกว่า 50 หลักสูตร ตลอดทั้งปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉพาะกลุ่มลูกค้า Horeca Square เท่านั้น

 

HORECA Sqaure ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3-5 ของ ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (CW Tower) บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นอาคารระดับพรีเมียมที่มี ความทันสมัย ขนาดพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร ปัจจุบันพื้นที่กว่า 90 % ได้ถูกจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว สามารถแบ่งได้เป็น พื้นที่จัดแสดงกิจกรรมพิเศษ ศูนย์ประชุมและอบรมพัฒนาธุรกิจ พื้นที่บริการธุรกิจ Business Matching และพื้นที่จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำหรั บโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และธุรกิจจัดเลี้ยง สนใจพื้นที่และร่วมกิจกรรม Business Matching ของ HORECA Square

 

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอดิศร กันทะเมืองลี้ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ 089 955 4463 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และ www.horecasquare.com หรือ https://www.facebook.com/horec asquare

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday26424
mod_vvisit_counterYesterday30540
mod_vvisit_counterAll days77888623

We have: 283 guests online
Your IP: 54.224.85.115
 , 
Today: Jun 24, 2018

6082624