Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธอส.ลุยงาน Money Expo Pattaya 2017
ธอส.ลุยงาน Money Expo Pattaya 2017 PDF Print E-mail
Friday, 17 February 2017 10:41

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน เตรียมผลิตภัณฑ์พิเศษมอบให้ลู กค้าประชาชนในพื้นที่ภาคตะวั นออก นำโดยสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 1.25% นาน 8 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกัน ไม่เกิน 2,300 บาท และยังเอาใจคนรั กการออมมอบดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี ให้แก่ผู้เปิดบัญชีเงินฝากซุปเป อร์ออมทรัพย์พิเศษ รวมรับดอกเบี้ยสูง 1.75%* ต่อปี เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน พร้อมด้วยบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดีทำเลเด่นราคาเริ่มต้ นเพียง 71,000 บาท และให้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% จากราคาปกติ พ่วงด้วยแคมเปญพิเศษ ดอกเบี้ย 0% นานถึง 24 เดือน เฉพาะในงาน “Money Expo Pattaya 2017” ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเ คราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชา ชนในพื้นเมืองพัทยาและจังหวัดใก ล้เคียงได้เข้าผลิตภัณฑ์พิเศษขอ งธนาคาร และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองไ ด้ง่ายยิ่งขึ้นตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ธอส. จึงได้ร่วมออกบูธในงาน “Money Expo Pattaya 2017” โดยแบ่งพื้นที่การจัดบูธออกเป็น 4 โซนหลัก ประกอบด้วย 1.โซนสินเชื่อบ้าน  ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่ น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเ พื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อ มกับวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อา ศัย โดยมีอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-8 เท่ากับ 1.25% ต่อปี เดือนที่ 9 – 16 ดอกเบี้ยเท่ากับ 3.25% ต่อปี เดือนที่ 17 – 36 ดอกเบี้ยเท่ากับ 5.50% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยควา มสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกัน ในอัตราพิเศษ กรณีกู้ต่ำกว่า 500,000 บาท ค่าประเมินราคาหลักประกัน 1,900 บาท และกรณีกู้ตั้งแต่ 500,001 บาทขึ้นไป ค่าประเมินราคาหลักประกัน 2,300 บาท (จากปกติ 3,100 บาท) พิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภา ยในงานพร้อมยื่นคำขอกู้ภายในวัน ที่ 31 มีนาคม 2560 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

2.โซนเงินฝาก ธอส. นำเสนอผลิตภัณฑ์ “เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ต่อปี” โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยซุปเปอ ร์ออมทรัพย์พิเศษเท่ากับ 1.50% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษเท่า กับ 1.75% ต่อปี    เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชี เพียงจองสิทธิ์ภายในงานและนำใบจ องสิทธิ์ไปเปิดบัญชีครั้งแรกขั้ นต่ำ 10,000 บาท ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่นำใบจองสิทธิ์ใน งานและเปิดบัญชี ณ ธอส.สาขาในสังกัดสำนักงานเขตพัท ยาตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับฟรี!! “ตุ๊กตาหมี ธอส.” ขนาด 8.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ต่อ 1 ราย (มีจำนวนจำกัด)

3.โซนบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA  โดยธนาคารได้นำทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเด่น ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น จำนวน 147 รายการ โดยทรัพย์ที่มีราคาจำหน่ายต่ำสุ ดเริ่มต้นเพียง 71,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่ า เนื้อที่ 54 ตารางวา ในโครงการณัฐวิภา ตำบลดอนทราย  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ขณะที่ทรัพย์ที่ให้ส่วนลดสูงสุด ถึง 50% จากราคาปกติ โดยเป็นดินเปล่า เนื้อที่ 80 ตารางวา โครงการบางคล้า 2 ตำบลเมืองใหม่  อำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคาจำหน่ายเหลือเพียง 100,000 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส. ยังมีสิทธิรับแคมเปญพิเศษ “เงินดาวน์ผ่อนได้” โดยให้ผ่อนชำระเงินดาวน์ได้สู งสุดถึง 20% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานถึง 24 เดือน หากเทเงินดาวน์ 20% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 80% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80 % และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

4.โซน โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะ นำ และส่งเสริมความรู้ในการเข้าถึง สินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy อาทิ กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ/ อาชีพอิสระซึ่งไม่สามารถแสดงหลั กฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุด บัญชีรับ – จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้ อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำ มาแสดงเป็นหลักฐานแสดงที่มาของร ายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าห น้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหน ด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณ าสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต

 ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของธนาคา ร สามารถใช้บริการได้ที่บูธของ ธอส. ในงาน “Money Expo Pattaya 2017” ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเตล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34813
mod_vvisit_counterYesterday24726
mod_vvisit_counterAll days76917133

We have: 329 guests online
Your IP: 54.80.68.137
 , 
Today: May 24, 2018

6069784