Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News AITโชว์ปันผลงวดครึ่งปีหลัง1.50บาทต่อหุ้น
AITโชว์ปันผลงวดครึ่งปีหลัง1.50บาทต่อหุ้น PDF Print E-mail
Friday, 17 February 2017 10:45

AIT ประกาศจ่ายเงินปั นผลงวดผลการดำเนินครึ่งปีหลังปี 59 อีก 1.50 บาทต่อ หุ้น รวมทั้งปีจ่ายเงินปันผล 2.00 บาทต่อหุ้น แม้ผลการดำเนินงานชะลอตัวเนื่ องจากไม่ มีโครงการงานประมูลขนาดใหญ่ จากหน่วยงานภาครัฐ  ด้านผู้บริ หารปรับแผนลุยขยายไลน์ธุรกิ จรองรับดิจิตัลทรานฟอร์เมชั่ นแบบครบวงจรเพิ่มเติมจากธุรกิจ SI

 นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่ นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรั บ เหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯได้อนุมัติจ่ายเงินปั นผลระหว่างงวดผลการดำเนินงานครึ่ งปีหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่ างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เท่ากับในปี 2559 AIT จ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีในอั ตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยบริษัทฯกำหนดปิดสมุดทะเบี ยนพัก การโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 24 เมษายน 2560 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 เมษายน 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นแม้ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ของ AIT ชะลอตัวลงหลังจากหน่วยงานภาครั ฐได้เลื่อนการประมูลงาน โครงการขนาดใหญ่ซึ่งส่ งผลกระทบต่อรายได้ในปีที่ผ่ านมาลดลง โดยทำรายได้รวม 4,419.59 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 453.51 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นต่อศั กยภาพการดำเนินธุรกิจและขี ดความสามารถการแข่งขันในการเข้ าร่วมประมู ลงานวางระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร (SI) ที่ดี โดยยังคงสามารถส่ งมอบงานวางระบบให้แก่ลูกค้าได้ ตามแผนงานที่วางไว้และบริหารจั ดการด้านต้นทุนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางของอุ ตสาหกรรม SI ที่ชะลอตัวลงไป

“เรามองว่าผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ชะลอตัวลง ไม่ได้เกิดจากขี ดความสามารถการแข่งขันของ AIT ลดลง แต่มาจากงานประมู ลงานโครงการขนาดใหญ่ของหน่ วยงานภาครัฐได้เลื่อนการประมู ลงานออกไป จึงส่งผลต่อแผนดำเนินงานที่ ชะลอตัวลง” นายศิริพงษ์ กล่าว

ประธานคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวว่า ทิศทางดำเนินงาน ต่อจากนี้ บริษัทฯได้ปรับโมเดลการดำเนินธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มี บริษัทเครือข่ายมากมายทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนอย่ างครบวงจรตามกระแสการเปลี่ ยนแปลงในยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่ น ที่กำลังมาแรง โดยบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้สร้ างระบบ Private Cloud และนำข้อมูลในระบบคลาวด์ที่มี อยู่มากมาย (Big Data) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้ านการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิ ภาพและสร้างความได้เปรียบเหนื อคู่แข่ง หรือที่เรียกว่า Data Virsualization

นอกจากนี้ AIT ยังให้บริการสร้างระบบป้องกั นความปลอดภัยในข้อมูล (Security) ที่มีอยู่ในคลาวด์ทั้งระบบ ตลอดจนขยายธุระกิจสู่ Software โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการเป็นตั วแทนจำหน่ายของ SAP และธุรกิจด้าน IOT หรือ Internet of things ที่จะรองรับการเชื่อมโยงสั่ งการอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้าที่ ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้ดีขึ้น และส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของ AIT ใน ระยะยาว ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่ อไปในอนาคต

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34753
mod_vvisit_counterYesterday24726
mod_vvisit_counterAll days76917073

We have: 326 guests online
Your IP: 54.80.68.137
 , 
Today: May 24, 2018

6055272