Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News คลังอนุญาตกระทรวงคลังลาวออกบาทบอนด์
คลังอนุญาตกระทรวงคลังลาวออกบาทบอนด์ PDF Print E-mail
Friday, 21 April 2017 16:53

ตามที่กระทรวงการคลังได้ ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตร  หรือหุ้นกู้สกุลเงิ นบาทในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้ น 4 ฉบับนั้น กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่ างประเทศสามารถออกพันธบัตรหรื อหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึ งผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ ของภาคเอกชนไทย โอกาสที่นักลงทุ นในประเทศสามารถลงทุ นในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสม การส่งเสริมการพั ฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย และผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทย ซึ่งในรอบการพิจารณาอนุญาตให้นิ ติบุคคลต่างประเทศออกพันธบั ตรหรือหุ้นกู้สกุลเงิ นบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติ บุคคลต่างประเทศ จำนวน 1 ราย ได้แก่ Ministry of Finance of the Lao People’s Democratic Republic (MOFL) ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงิ นบาทในประเทศไทยได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุ ญาตใช้เงินที่ได้รับจากการออกพั นธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงิ นบาทในประเทศไทยเป็นเงินบาทในปร ะเทศไทยเท่านั้น

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้ นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเ งินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมี การดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่ อนไขที่ได้รับอนุญาต

กระทรวงการคลังขอขอบคุณผู้ยื่ นคำขออนุญาตทุกรายที่ให้ ความสนใจในการออกพันธบัตรหรือหุ้ นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุ ญาตในรอบถัดไปสามารถยื่นหนังสื อแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday34662
mod_vvisit_counterYesterday24726
mod_vvisit_counterAll days76916982

We have: 319 guests online
Your IP: 54.80.68.137
 , 
Today: May 24, 2018

6041616