Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ไทยพาณิชย์ผนึกเกษตรศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการเงิน
ไทยพาณิชย์ผนึกเกษตรศาสตร์พัฒนานวัตกรรมการเงิน PDF Print E-mail
Friday, 22 September 2017 07:42

ธนาคารไทยพาณิชย์ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์เดินหน้าสร้างสั งคมไร้เงินสด Cashless society @ KU เพื่อเป็นต้นแบบชีวิ ตอนาคตในสถาบันการศึกษา  ผนึกความร่วมมือสร้างสรรค์นวั ตกรรมการเงินดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ในมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดประกายคนรุ่นใหม่เข้าถึง Cashless society และขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสด

ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือในการพั ฒนาระบบสังคมไร้เงินสด Cashless society @ KU โดยมี นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือกับ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการร่ วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสั งคมไร้เงินสด Cashless Society  โดยวางแผนและบริหารจัดการเพื่ อตอบรับการดำเนินชีวิตแบบ Smart ในอนาคตให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ด้วยศักยภาพและโครงข่ายด้ านสารสนเทศมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตามนโยบาย 6 U  ด้าน Digital University มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการศึกษา การบริหารจัดการทางการเงิน และการให้บริการ Daily Lifestyle ของนิสิตและบุคลากรมาอย่างต่ อเนื่อง

สำหรับความร่วมมือในการพั ฒนาระบบ ”สังคมไร้เงินสด” Cashless Society @ KU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการและสร้างองค์ ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิ ชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในการพัฒนาระบบการดำเนินธุ รกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิ สิตและบุคลากรในการรองรั บการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยื นในอนาคต โดยในระยะเริ่มต้นจะมุ่งเน้ นไปที่การให้บริการการศึ กษาของนิสิต และ การจัดทำ KU Application เพื่อรองรับธุรกรรมด้านอิเล็ กทรอนิกส์ ของนิสิตและบุคลากร รวมถึงร้านค้าผู้ ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอีกด้ วย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในนามของธนาคารไทยพาณิชย์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนแนวนโยบายเชิงรุ กของมหาวิทยาลัย ที่กำลังมุ่งสู่ Digital University นับว่าเป็นเป้าหมายที่ไปในทิ ศทางเดียวกันกับธนาคารที่มุ่ งเน้น Digital Banking การนำนวัตกรรมทางการเงินที่ขั บเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเข้ามาพั ฒนาการให้บริการเพื่ ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุ กกลุ่ม โดยในระยะแรกของความร่วมมือ ธนาคารจะให้บริการจัดทำบั ตรประจำตัวนิสิต (SCB Smart ID Card) ร่วมกับการใช้ KU application ที่พัฒนาขึ้น ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนิสิตยุ ดดิจิทัล โดยนิสิตสามารถใช้งานบั ตรและแอพพลิเคชั่นร่วมกัน เพื่อแสดงตัวตนในการเข้าถึงทุ กบริการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้จ่ายและการชำระเงิน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็ นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้ บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศสั งคมไร้เงินสดที่จะเป็นสังคมต้ นแบบในสถาบันการศึกษา และเตรียมความพร้อมนิสิ ตในฐานะคนรุ่นใหม่ให้ตอบรับกั บเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นับวั นจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิ ตประจำวัน อีกทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้ นำระบบการบริหารจัดการทางการเงิ นอย่างครบวงจร ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึ งการทำธุรกรรมทางเงินกั บธนาคารได้ง่าย มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น ” นายอาทิตย์กล่าวเสริม

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18953
mod_vvisit_counterYesterday29567
mod_vvisit_counterAll days78499470

We have: 444 guests online
Your IP: 54.198.3.15
 , 
Today: Jul 16, 2018

6061992