Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News EXIM BANK กระตุ้นการลงทุนของไทยในอาเซียน
EXIM BANK กระตุ้นการลงทุนของไทยในอาเซียน PDF Print E-mail
Friday, 22 September 2017 08:26

EXIM BANK จับมือมาร์ช พีบี บริษัทตัวแทนประกันภัยและที่ปรึ กษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองชั้ นนำระดับโลก จัดสัมมนา “EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017” ชี้โอกาสลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ยังมีอีกมาก หากนักลงทุนไทยรู้เท่าทั นความเสี่ยงในการลงทุน และใช้บริการประกันความเสี่ยงกา รลงทุนเป็นเครื่องมือลดผลกระทบท างลบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่มี เสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ ยนแปลงนโยบายของรั ฐบาลในประเทศที่ตั้งโครงการลงทุ น

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแ ห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวในงานสัมมนา  “EXIM BANK Overseas Investment Forum 2017” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับบริษัท มาร์ช พีบี จำกัด ให้แก่ผู้ประกอบการไทยจำนวน 150 คน ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ว่า ในปัจจุบัน CLMV ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบ โตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของโลกใน อัตรา 7-8% ต่อปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีประชากรรวมกันกว่า 170 ล้านคน มีจำนวนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่า งรวดเร็ว สะท้อนถึงกำลังซื้อที่มีแนวโน้ม เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีมาตรการกีดกันทางการค้าไม่มาก และภาคการผลิตอยู่ในระยะเริ่มต้ นของการพัฒนา ทำให้ยังต้องการสินค้าจากต่างปร ะเทศจำนวนมาก เป็นปัจจัยในการขับเคลื่ อนการเติบโตของภาคการส่ งออกของไทย โดยมูลค่าส่งออกของไทยไป CLMV ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตัวถึง 13.5% สูงกว่ามูลค่าส่งออกรวมที่ ขยายตัว 7.8% ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรต้องรีบรุ กเข้าตลาด CLMV ให้ได้ก่อนคู่แข่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายควา มเสี่ยงจากตลาดหลักที่ผันผวนมาก โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่ สินค้าไทยเป็นที่นิยม และความคุ้นเคยใกล้ชิดทางวัฒนธร รม ทำให้ผู้ประกอบการไทยทำตลาดใน CLMV ได้ไม่ยาก

ในการทำตลาดการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยควรเข้าไปลงทุนห รือขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรร มผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต เข้าถึงตลาดแรงงานและสิทธิประโย ชน์ทางภาษีต่างๆ สำหรับส่งออกไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ และยุโรป โดย EXIM BANK พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไท ยเข้าไปลงทุนและค้าขายสินค้าป้อ นผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมในประเ ทศที่เข้าไปลงทุนนั้นหรือส่งออก ต่อ อาทิ บริการสินเชื่อทั้งการให้กู้ตรง และการให้กู้ร่วมกับสถาบั นการเงินอื่น การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้ อในต่างประเทศ และการเจรจากับภาครัฐและเอกชนใน ต่างประเทศเพื่อรุกสร้างโอกาสทา งธุรกิจให้ภาคเอกชนที่สนใจและมี ศักยภาพสามารถขยายการลงทุนในต่ างประเทศ

บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน รู้จักกันในกลุ่มนักลงทุนทั่วโล กว่า “Political Risk Insurance” หรือ “Investment Insurance” เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่ วยให้นักธุรกิจเข้าไปลงทุนหรื อย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศได้ อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ สามารถนำรายได้กลับประเทศไทยได้ ท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมืองใ นต่างประเทศ โดยในปี 2558 มูลค่าการรับประกันความเสี่ยงทา งการเมืองของธุรกิจทั่วโลกสูงถึ ง 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.673 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งในแง่ของมูลค่าธุรกิจและมูล ค่าการขอรับค่าสินไหมทดแทน  ในปี 2559 องค์กรรับประกันทั่วโลกมีมูลค่า ธุรกิจใหม่ภายใต้การประกันความเ สี่ยงทางการเมืองสูงถึง 112,812 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ภูมิภาคที่มีสัดส่วนมูลค่าธุรกิ จใหม่สูงที่สุดได้แก่ อาเซียน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 17%  หรือคิดเป็นมูลค่า 19,178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS (15%) และกลุ่มประเทศละตินอเมริกา (12%)

“นักธุรกิจไทยมีศักยภาพอย่างมาก ที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความต้องการสินค้าอุปโภคบ ริโภคและบริการ รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแ ละโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก EXIM BANK จึงพร้อมสนับสนุนด้านเงินทุนและ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงการล งทุน เพื่อช่วยให้คนไทยขยายกิจการและ โครงการลงทุนต่างๆ ไปต่างประเทศได้อย่างไร้พรมแดน นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่ างประเทศ ต่อยอดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสั งคมของไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยร วม” นายพิศิษฐ์กล่าว

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23459
mod_vvisit_counterYesterday27655
mod_vvisit_counterAll days77773466

We have: 467 guests online
Your IP: 54.162.165.158
 , 
Today: Jun 20, 2018

6063768