Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News โพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดใหญ่ บริษัทชั้นนำทั่วโลกแห่ร่วม
โพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดใหญ่ บริษัทชั้นนำทั่วโลกแห่ร่วม PDF Print E-mail
Thursday, 14 June 2018 08:01

องค์กรภาคอุตสาหกรรมนานาชาติ และบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมใจนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เครื่องจักรใหม่ล่าสุดร่วมโชว์ ในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์ กรภาคอุตสาหกรรมไทยออกโรงหนุนผู้ ประกอบการไทยใหญ่-เอสเอ็มอีเยี่ ยมชมงาน ชี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้รั บความรู้และมีโอกาสสร้างความสั มพันธ์กับผู้ประกอบการระดับโลก คาดการจัดงานปีนี้มีผู้เข้ ารวมชมงานมากกว่า 50,000 คน สร้างรายได้จากการเจรจาธุรกิจสู งทะลุ 32,000 ล้านบาท

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการพัฒนาและการปรับตั วของผู้ประกอบการไทยในภาคอุ ตสาหกรรมว่า วันนี้อุตสาหกรรมของโลกกำลังเดิ นหน้าเข้าสู่การปฏิวัติอุ ตสาหกรรมใหม่อีกครั้ง โดยมีนวัตกรรม เทคโนโลยี การเชื่อมต่อด้วยดิจิตอล ระบบเน็ตเวิร์ค และ  Internet of Things (IoT) เป็นปัจจัยและเป็นตัวเร่งสำคั ญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้ ประกอบการไทยก้าวทันกับการพั ฒนาอุตสาหกรรมโลก โดยการขับเคลื่อนนั้น จำเป็นต้องเน้นการใช้นวั ตกรรมและเทคโนโลยีจากการพัฒนาขึ้ นเองและจากต่างประเทศมาช่วย ทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิต การควบคุมต้นทุน และ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน พร้อมกันนั้นกระทรวงฯ ยังได้ขับเคลื่อนและสร้างระบบนิ เวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) พร้อมตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก หรือ อีอีซี ขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุ ตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะทำให้ภาคอุ ตสาหกรรมของไทยก้าวเข้าสู่อุ ตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง

โดยงานโพรแพ็ค เอเชีย ถือเป็นงานสำคัญมากสำหรับภูมิ ภาคเอเชีย เพราะเป็นงานแสดงสินค้าอุ ตสาหกรรมนานาชาติขนาดใหญ่ที่สุด และทุกครั้งของการจัดงานล้วนมี องค์ความรู้จากองค์กรอุ ตสาหกรรมและบริษัทชั้ นนำของโลกมาจัดแสดงมากมาย เป็นโอกาสอันดีของผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมทั้ งขนาดใหญ่ กลาง และ เอสเอ็มอี ที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้นวั ตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดของโลก ซึ่งนอกนำมาจากจะปรับใช้กับธุ รกิจแล้ว ยังเป็นโอกาที่จะได้แลกเปลี่ ยนและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับทั้งนักธุรกิจและนักลงทุ นจากทั่วโลกด้วย

ด้านนายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงงานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 ว่า การจัดงานครั้งนี้มีความน่ าสนใจในหลายส่วน เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็ นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมด้ านการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ ที่สุดของเอเชีย โดยแนวคิดในการจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นเรื่องของ "นวัตกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบการจัดการยุคใหม่ (Innovative Automations & Solutions)" ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและกำลั งเกิดขึ้นกับอุ ตสาหกรรมของโลกในวันนี้

จากการเป็นงานอุตสาหกรรมสำคั ญระดับภูมิภาค ทำให้งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นที่สนใจจากองค์กรและบริษั ทชั้นนำ ซึ่งพร้อมใจกันนำนวั ตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทั นสมัยล่าสุดมาร่วมจัดแสดง อาทิ นวัตกรรมหุ่นยนต์ การเชื่อมต่อเครื่องจักรและอุ ปกรณ์ทุกอย่างผ่านระบบ Network และเครือข่าย Internet หรือ IOT ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่ องจักรหุ่นยนต์และมนุษย์ ระบบจำลองการผลิตภายในโรงงาน ฯลฯ รวมถึงการจัดแสดงเครื่องจักรอุ ตสาหกรรมในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ -ปลายน้ำกว่า 5,000 เครื่องจักร จากผู้ผลิตเครื่องจั กรและระบบบริหารจัดการกว่า 1,600 ราย จาก 45 ประเทศ และ 18 พาวิลเลี่ยนใหญ่จากประเทศผู้ผลิ ตนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 13 ประเทศ ทั้ง ออสเตรเลีย จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สเปน ไต้หวัน อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา

โดยพื้นที่การจัดงานฯ ปีนี้มีการขยายเพิ่มขึ้นเป็น 58,000 ตรม. ครอบคลุม 9 ฮอล์ล ของศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค และ การจัดแสดงงานออกเป็น 9 โซน ประกอบด้วย ProcessingTechAsia(เทคโนโลยี การผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้ านการทดลองและงานวิจัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรู ป), Coding, Marking&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้ อความและฉลาก), Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลั งสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์)

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสั มมนาและการประชุมเกี่ยวกับทิ ศทางแนวโน้มแห่งอนาคตจากองค์ กรนานาชาติ อาทิ การประชุมของสถาบันอุ ตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อั จฉริยะ ในหัวข้อเทคโนโลยีการผลิตบรรจุ ภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ในยุคดิจิ ตอล (Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) Conference:  Active & Intelligent Packaging Technologies for Smart Printing & Packaging for the Digital Age) การอบรมของสถาบันบรรจุภัณฑ์ จากประเทศออสเตเลียในหัวข้อ บทบาทของบรรจุภัณฑ์ ในการลดขยะจากอาหาร (Australian Institute of Packaging (AIP) Training Course: The Role ofด Packaging in Minimising Food Waste) การประชุมอุตสาหกรรมอาหารแห่ งเอเชีย ในหัวข้อบรรจุภัณฑ์บนความยั่งยื น การจัดการขยะพลาสติกในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (Food industry Asia (FIA) Conference:  Sustainable Packaging: Tackling plastic waste in Southeast Asia) ฯลฯ และ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมการค้า บริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมจัดกิ จกรรมอย่างมากมาย อาทิ Food Innovation Asia Conference 2018, Food Innovation Contest 2018, Asia Drink Conference 2018, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Thai Star and Asia Star Packaging Awards 2017, ฯลฯ

จากความน่าสนใจของการจั ดแสดงภายและกิ จกรรมภายในงานทำให้โพรแพ็ค เอเชีย 2018 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่ วมชมงานล่วงหน้าเพิ่มขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมาถึง 15% จากหลายประเทศของเอเชีย อาทิ บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ฯลฯ  โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่ วมชมงานตลอด 4 วัน ของการจัดงานสูงถึง 50,000 คน และมีมูลค่าการเจรจาธุรกิจพุ่ งแตะ 32,000 ล้านบาท อีกด้วย

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุ มไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลการจั ดงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.propakasia.com / Facebook https://www.facebook.com/ ProPakAsia หรือโทร : 02 036-0500 ต่อ 728 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ProPak Asia 2018 - Machines & Advanced Automation to Boost Industry

The 26th edition offers more opportunities for businesses to connect with industry leaders to find powerful advanced technology and new automation solutions

ProPak Asia 2018, once again, returns bigger than ever for its 26th successful installment as the leading trade show of its kind for Asia’s rapidly expanding processing and packaging industries. This year sees the addition of a 9th hall, increasing the total exhibition area to more than 58,000 sq m – a 10% increase from 2017 – which means even more suppliers will showcase their latest innovations, machinery and industry solutions to an expected record number of over 50,000 attendees.

ProPak Asia 2018 features more than 5,000 advanced machinery solutions for all business sizes, from large enterprises to SMEs and startups. 1,600 exhibitors from 45 countries, and 18 international pavilions from the following 13 countries: Australia, China, Denmark, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Singapore, Spain, Taiwan, UK, and USA will showcase the very best and latest processing and packaging technologies across 9 industry zones including; ProcessingTechAsia, PackagingTechAsia, DrinkTechAsia, PharmaTechAsia, Lab&TestAsia, MaterialsAsia, Coding,Marking&LabellingAsia, Coldchain,Logistics& WarehousingAsia and Printech Asia. Boosting manufacturing capabilities and production variety and efficiency across Asia.

“Thailand 4.0, the development of the Eastern Economic Corridor (EEC), and expanding GDP and exports are driving increased manufacturing demands for more supply, higher value, and greater variety. This is an ideal moment for manufacturers and businesses to increase and adopt new technology and automation techniques to boost their capabilities and production efficiency. ProPak Asia is the industry’s leading sourcing event to find new ideas and solutions and drive greater future success for our economy.” Said H.E. Dr. Somchai Harnhiran, Deputy Minister of Industry.

Leading global suppliers use ProPak Asia as their No. 1 industry platform in Asia to present new technology, innovations and trends. ProPak Asia is full of machines with over an estimated 5,000 this year. With many trends highlighted ranging from; IoT and the growing connectivity between machines and production plants, co-bots and there potential to work seamlessly side by side with humans, and advanced manufacturing simulations to model, train and improved production processes. All showcased at ProPak Asia and alongside a huge range of machines, new technology and packaging solutions for processing and packaging businesses of all sizes ranging from industrial to SME’s. Visitor pre-registration is up 15% y-o-y with more overseas buyer delegations attending than ever before from countries including; Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka and Vietnam.

“ProPak Asia is the industry’s annual meeting point in Asia. It presents the biggest and widest range of machines, new technology and solutions directly to Asia in Asia. Buyers look forward to ProPak Asia every year, and this year once again ProPak Asia presents it’s Biggest-Ever event with more machines, new events and more buyers. ProPak Asia really is the home of innovation in Asia.” Said Mr. Justin Pau, General Manager of UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.

In addition to the huge exhibition, ProPak Asia 2018 features new conferences including; ‘Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) Conference:  Active & Intelligent Packaging Technologies for Smart Printing & Packaging for the Digital Age’, ‘Australian Institute of Packaging (AIP) Training Course: The Role of Packaging in Minimising Food Waste’, and ‘Food Industry Asia (FIA) Conference:  Sustainable Packaging: Tackling plastic waste in Southeast Asia’.

Together with leading events including; Food Innovation Asia Conference 2018, Food Innovation Contest 2018, Asia Drink Conference 2018, PharmaTech Seminar 2018, TISTR Conference 2018, The Department of Industrial Promotion Seminar 2018, The FoSTAT-Nestle Bowl Quiz, Food Focus Thailand Seminar 2018, ThaiStar - AsiaStar - WorldStar 2018 Awards Ceremony, SME focused workshops and packaging seminars, and many more.

ProPak Asia 2018 is a must-attend for anyone involved in the processing and packaging industries. The event provides a platform for new business, expanding professional networks and obtaining the latest industry information from a wealth of world class suppliers and exciting conferences. ProPak Asia 2018 will be held from 13-16 June, Halls 98 to 106 at BITEC, Bangkok, Thailand. Opening hours are 10 am to 6 pm every day.

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7176
mod_vvisit_counterYesterday29975
mod_vvisit_counterAll days91399972

We have: 273 guests online
Your IP: 34.238.194.166
 , 
Today: Aug 19, 2019

6105520