Error
กสอ.เดินหน้าจัดโครงการ“เสริมแกร่งSMEsรอบรู้การเงิน”
Print
Thursday, 18 October 2018 11:27

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้มีความพร้อมในการสร้างโอกาสการทำธุรกิจ เน้นการทำระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อน SMEs สู่ 4.0 อย่างแท้จริง

นาย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล            เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 และมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” ขึ้นนั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการทำธุรกิจ โดยเน้นการจัดทำระบบบัญชีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  เป็นต้นไป ธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ  โดยพิจารณาจากหลักฐานบัญชีเล่มที่ใช้ยื่นต่อกรมสรรพากรเท่านั้น

โครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” จึงเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ SMEs เห็นถึงประโยชน์ในการปรับปรุงระบบบัญชีเดียวของกิจการ เน้นการพัฒนาให้ความรู้ด้าน         การบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้การจัดทำบัญชีเดียวสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ ซึ่งจะช่วยสะท้อนสภาพข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถที่จะวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ตรงต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้า รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งภายใต้โครงการนี้ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทำ Pre-Finance เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่แหล่งทุน และ Post-Finance เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเดียวให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีจากสถาบันการศึกษาชั้นนำตลอดช่วงเวลาในการจัดงาน เพื่อให้การจัดทำบัญชีเดียวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการเงินที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรมแนะนำโครงการทั้งหมด 4 ครั้ง  ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร กรุงเทพ สงขลา ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี มีช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2561- เดือนมกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวมประมาณ 3,500 คน

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment