Error
เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจ8เดือนของปี2561ขยายตัวสูงถึง 60%
Print
Friday, 19 October 2018 11:40

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – สิงหาคม 2561 มีจำนวน 283,321 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยการลงทุนที่เติบโตของรัฐวิสาหกิจเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เพื่อไปลงทุนต่อ

อัตราการเติบโตการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560

 

8 เดือน

ปี 60

ปี 61

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)

177,125

283,321

Growth % YoY ของผลการเบิกจ่าย

60%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 มีจำนวน 301,597 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 จำนวน 86,819 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – สิงหาคม 2561 จำนวน 214,778 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนสิงหาคม 2561 (ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561)

รัฐวิสาหกิจ

เบิกจ่ายจริงสะสม

ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/
แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (ต.ค. 60 – ส.ค. 61)

จำนวน 34 แห่ง

86,819

72%

ปีปฏิทิน (ม.ค. 61 – ส.ค. 61)

จำนวน 11 แห่ง

214,778

98%

รวม 45 แห่ง

301,597

89%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป ดังนั้น สคร. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจจึงได้ดำเนินการกำกับและติดตามการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างไกล้ชิด โดยถือว่าการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น ยังสร้างกระบวนการและช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผ่าน Line Active Shareholder/Partnership ด้วย เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการลงทุนตามแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ซึ่งต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุนภายในสิ้นปีงบประมาณ รวมถึงเร่งรัดให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม 2561 สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะมีการกำกับและติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนการลงทุนต่อไป

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment