Error
EXIM BANK ขยายความร่วมมือกับองค์กรรับประกันการค้าแห่งภูมิภาคแอฟริกา
Print
Friday, 19 October 2018 13:03

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายจอร์จ โอทีโน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์กรรับประกันการค้าแห่งภูมิภาคแอฟริกา (African Trade Insurance Agency : ATI) ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการให้บริการทางการเงินทั้งสินเชื่อ บริการประกันการส่งออก และบริการรับประกันต่อ ด้านการให้บริการค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนและธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ในการประชุมกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคขององค์กรรับประกันชั้นนำของโลก (Berne Union) ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบทบาทของ EXIM BANK ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงตลาดแอฟริกา เพื่อผลักดันการเติบโตของภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทย

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment