Error
กสิกรไทย จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัวโครงการ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’
Print
Wednesday, 15 May 2019 07:42

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ลุยโครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ (NU MORE+) แผนแม่บทพัฒนาศักยภาพนิสิตด้วยดิจิทัล เทคโนโลยี สร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในชุมชนทันกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล และมีศักยภาพพร้อมพัฒนาชุมชน และประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวรมีพันธกิจในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาติ และมุ่งพัฒนาชุมชน สังคมให้มีความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีปณิธาน คือ “มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” โครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ เป็นหนึ่งในการริเริ่มที่สำคัญในการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพที่จะมีความเท่าทันต่อสังคมแห่งดิจิทัลในโลกปัจจุบัน และอนาคต มหาวิทยาลัยนเรศวรมีแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากในการนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชั่นมาช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี การสร้างแหล่งรวมนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์สู่ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก”

นายดิถีชัย ลิมโปดม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ธนาคารส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งนี้ จึงสะท้อนความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยร่วมดำเนินโครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในชุมชน ปรับตัวได้ทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และพร้อมพัฒนาธุรกิจและชุมชนในจังหวัดพิษณุโลกให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้มีการผสานเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์ และการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา และทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่าง co-learning space สนับสนุน platform ในการเรียนออนไลน์ รวมถึงการนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SME มาแบ่งปันให้กับนิสิต และชุมชน โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะสถาบันแม่ข่ายของภูมิภาคนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตและชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี เพื่อนำมาสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้ทั้งมหาวิทยาลัยและธนาคารได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่งนวัตกรรม (Innovation Hub) เพื่อมุ่งสร้างให้นิสิตสามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Entrepreneur) ที่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้และส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของชุมชน สังคมภาคเหนือตอนล่างให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น”

โครงการ ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ (NU MORE+) พร้อมให้บริการเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

บัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเข้าอาคาร และบริการทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย และบริการทางการเงิน

แอปพลิเคชั่น ‘เอ็น ยู มอร์ พลัส’ (NU MORE+) ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับบัตรนิสิตช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านบริการทางการศึกษา การลงทะเบียนเรียน ข้อมูลข่าวสาร การเดินทาง ด้านข้อมูลสุขภาพพร้อมระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการร้องทุกข์หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินกับตำรวจโดยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านบริการทางการเงินเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย ด้านที่พักอาศัย มีระบบจัดการหอพัก ฯลฯ

พื้นที่เพื่อการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียน (Co-learning Space)

แพลตฟอร์มการเรียนรู้บนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น สัมมนาเอสเอ็มอี และบทความของศูนย์วิจัยกสิกรไทย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KBank joins hands with Naresuan University to debut NU MORE+ project, aimed at enhancing students’ potential via innovative technologies

Naresuan University has unveiled a cooperative effort with KBank in the NU MORE+ project – a roadmap for the enhancement of students’ potential with digital technology. The initiative will create a new type of learning experience for students, lecturers and other personnel in the campus, while also helping SME entrepreneurs in the surrounding communities to stay relevant in the fast-paced digital world, thus elevating their potential in developing their communities and the nation, alike.

Honorary Prof. Dr. Kanchana Ngourungsi, President of Naresuan University, said, “Naresuan University is committed to producing capable graduates to serve the country and strengthening the communities and the society to make them self-reliant with regard to socio-economic aspects, natural resource and the environment.  The effort is in line with the mission statement:  "Naresuan University is the university for the people". The “NU MORE+” project is one of the important initiatives to develop qualified graduates who can catch up with the digital society in the present world and in the future. Naresuan University has followed the participatory approach guideline and our collaboration with KBank will tremendously contribute to the university’s operation. Naresuan University can bring knowledge from digital solution experts to support the development of technological innovation and creation of innovation center, as well as to promote the sharing of knowledge and experience with communities in Phitsanulok.”

Mr. Dithichai Limpodom, KBank Executive Vice President, said, “KBank promotes the use of innovation to enhance capacity of local entrepreneurs to continuously drive the economy. KBank’s cooperation with Naresuan University reflects this commitment, whereas KBank teams with Naresuan University to develop the “NU MORE+” to achieve the shared goal of creating diverse learning experience through various study approaches for students, lecturers, personnel and local SME entrepreneurs. The project will enable them to adapt to changing global trends so that they are equipped to develop their business and communities in Phitsanulok in a sustainable manner. Focusing on proper integration of technology, lifestyle and learning experience, the cooperation features application development to facilitate education and online financial transactions, the creation of study area, namely, co-learning space, and support for online learning platform.  Additionally, essential knowledge related to SME business operation will be shared with students and people in the communities. KBank believes that the cooperation with Naresuan University, which serves as the host institution in this region, will encourage students and communities to learn and gain better understanding about technology so that they can create new innovation and participate in an effort to guide the country forward.

Honorary Prof. Dr. Kanchana added that “this cooperation will open an opportunity for Naresuan University and KBank to work together for the development of creative economy via knowledge enhancement to pave the way for Naresuan University to become an innovation hub. In this way, Naresuan University will be able to nurture our students to become new entrepreneurs, who are capable of using knowledge to create innovations that meet the needs of entrepreneurs residing in the lower part of the northern region, so that they can increase economic value and strengthen local communities.

The “NU MORE+” project is ready to offer services that will create new experiences for Naresuan University’s students during the 2019 academic year, as follows:

Newly designed student ID card is aimed at offering convenience for students to enter buildings, use education services within the campus and financial services everywhere.

NU MORE+ application, which is linked with the student ID card, is intended to make the campus life easier as it facilitates students to use education services, register courses, obtain news & information and use transportation & health services. This application is also equipped with an emergency alert system linked with Naresuan University Hospital. Complaints or emergency notifications can be made to the police because NU MORE+ is linked with the Royal Thai Police. Financial services available on NU MORE+ are also linked with K PLUS. This application also features hostel management system and other services.

Co-learning Space

E-learning platform and useful information, such as SME seminar and research work by KResearch.

 

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment