Error
ธ.ก.ส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผล 14 กุมภาพันธ์ นี้
Print
Friday, 14 February 2020 11:25

ธ.ก.ส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร โดยปรับลด MLR MRR ลงร้อยละ 0.125 ต่อปี และ MOR ลงร้อยละ 0.25 ต่อปี พร้อมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับตลาดที่ ร้อยละ 0.05 - 0.20 ต่อปี  โดยมีผลตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นายอภิรมย์  สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า  เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และลดภาระต้นทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ 6.875 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 6.75 ต่อปี  อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร MLR จากเดิมร้อยละ 5.00 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 4.875 ต่อปี  และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจเบิกเงินเกินบัญชีหรือ OD สำหรับลูกค้ารายคนและนิติบุคคล MOR จากเดิมร้อยละ 6.75 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 6.50 ต่อปี

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล  นิติบุคคล  ราชการและรัฐวิสาหกิจ  ลดลงร้อยละ 0.05-0.20 ต่อปี  ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment