Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News บมจ.เคมีแมนยื่นไฟล์ลิ่งขายหุ้นIPOไม่เกิน280ล้านหุ้น
บมจ.เคมีแมนยื่นไฟล์ลิ่งขายหุ้นIPOไม่เกิน280ล้านหุ้น PDF Print E-mail
Thursday, 12 October 2017 14:05

บมจ.เคมีแมน ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดในไทย ยื่นแบบคำขออนุญาต    เสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแต่งตั้งธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล์ลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 280    ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 28 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย   หุ้นสามัญเพิ่มทุน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ     คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปัจจุบัน บมจ. เคมีแมน มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดมีจำนวน 720 ล้านบาท หรือคิดเป็น 720 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ บมจ. เคมีแมน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยทำการแปรสภาพแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐานและเคมีสังเคราะห์ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะและอโลหะ อุตสาหกรรม   เยื่อกระดาษและกระดาษ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ปูนควิกไลม์ หรือแคลเซียมออกไซด์ 2. ปูนไฮเดรตไลม์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ 3. แร่หินปูนเคมีและแร่หินปูนเคมีบด หรือแคลเซียมคาร์บอเนต ที่จัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘CHEMEMAN’ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนไลม์รายใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์ (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560) รวมประมาณ 800,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นกำลังการผลิตติดตั้งปูนควิกไลม์ประมาณ 711,750 ตันต่อปี และปูนไฮเดรตไลม์ประมาณ 87,600 ตันต่อปี ซึ่งมาจากฐานการผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2. โรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ 3. โรงงานระยอง ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตปูนไลม์เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับประทานบัตรอายุ 25 ปี (สิ้นสุด 23 มิ.ย.2583) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งอนุญาตให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงานเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพื่อปูนขาว) ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จึงทำให้บริษัทฯ มีแหล่งแร่หินปูนเคมีคุณภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้รายงาน EIA

“เรามีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 20 ประเทศ โดยมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศออสเตรเลีย และในปีนี้ยังได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศอินเดีย เพื่อผลิตและจำหน่ายปูนไลม์ที่จะเป็นการต่อยอดขยายฐานลูกค้าในอนาคต” นายอดิศักดิ์ กล่าว

Comments

avatar SusanHep
0
 
 
Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:

http://kredit.bestsky.info/

--------------- --------------- -----
Кредит «под залог недвижимости» банка «Восточный Банк» в Костроме.
Основные условия:
Аннуитетные платежи, равными долями.
Преимущества:
Небольшая процентная ставка, большие суммы кредита.
Cтавки по кредиту в рублях:
Ставки Платежи.
Переплата: 16 327.
Переплата: 24 064.
Переплата: 31 908.
Переплата: 47 996.
Переплата: 64 570.
Переплата: 81 619.
Переплата: 99 143.
Переплата: 117 148.
Переплата: 173 944.
Переплата: 277 443.
Досрочное погашение:
Можно погашать и целиком, и частями.
Штраф за досрочное погашение отсутствует.
Документы:
Желательно или по требованию.
Страхование.
Обязательное страхование залогового имущества в течение 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора.
Производится клиентом самостоятельно в страховой компании, соответствующей требованиям Банка.
Выгодоприобретателем части страховой суммы, в размере суммы денежных обязательств по кредитному договору на момент страхового случая, является Банк. Выгодоприобретателем части страховой суммы, превышающей сумму денежных обязательств по Кредитному договору на момент страхового случая, является Страхователь.
Обеспечение кредита:
Возраст: минимальный 21 год, максимальный 76 лет с учетом срока кредита;
Допускается несоответствие стандартным требованиям в случае согласования уполномоченного органа;
Допускается отклонение по возрасту в случае предоставления формального поручительства без согласования уполномоченного органа.
Вид объекта недвижимости.
квартира в многоквартирном доме; коттедж/частный дом: площадь - не менее 100 кв.м.; год постройки не ранее 1998г.; наличие оформленных документов на землю (собственность); ликвидная коммерческая недвижимость в собственности (залогодателем выступает собственник), тип – капитальное строение;
Нахождение объекта недвижимости на территории присутствия Банка. Объект недвижимости находится в собственности Заемщика либо в общей совместной / долевой собственности, при условии, что один из сособственников является Заемщик. Собственниками объекта недвижимости могут являться только совершеннолетние лица; Отсутствие зарегистрированных несовершеннолетних лиц в объекте залога; Срок права собственности: более 3-х лет в случае приобретения права собственности по наследству; иначе – без ограничений Отсутствие обременений по объекту залога.
Требования к заемщику:
Не менее 3 месяцев.
Для лиц моложе 26 лет требования к доходу и стажу работы – не менее 12 месяцев.
Максимально возможный возраст на момент оформления заявки на кредит - 65 лет.
Сроки принятия решения:
Способы оплаты и получения средств:
Банкоматы, безналичный платеж/перевод, кассы банка.
В отделениях банка.
Кредит «Кредит под залог недвижимости» доступен в регионах:
Кострома Красногорск.
Информация о ставках и условиях кредитов в Костроме предоставлена банками. Пожалуйста уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Другие кредиты банка Восточный Банк в Костроме.
Выбор способа получения кредита: наличными или на карту с бесплатным годовым обслуживанием и бесплатным снятием наличных в любых банкоматах РФ.
Активы банков Костромы, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017.
Кредиты банков Костромы, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017.
Депозиты банков Костромы, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017.
Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:

http://kredit.bestsky.info/
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Essaeeymak
0
 
 
Running late with the deadline for your work? Then we are your reliable assistant in paper help.

Get ready to ask for our assistance when you need essays, research or course works, reports, case studies, etc.
Our experts have seen it all and are ready to start working on your assignment right away. Go for it!

Get an essay or any other homework writing help


http://bit.ly/2ykp1Qw

write my nursing japanese paper dyeing
do my history essay edit
need somebody write my china paper hldgs p4a1.f stock
pay someone do my essay jesus
site buy essay vuodatus
please write my paper say you love me jl lyrics
do write convert my paper to apa format
i don't wanna write my paper back birch tree is losing its leaves
can do my essay uofa
do my assignment quality management
write my economics how to read a paper bmj


http://tinyurl.com/y9wrk5dt
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23337
mod_vvisit_counterYesterday40720
mod_vvisit_counterAll days74399812

We have: 462 guests online
Your IP: 54.227.48.147
 , 
Today: Feb 25, 2018

6134912