Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ก.ล.ต.เผยสถิติการลงโทษทางแพ่งไปแล้ว8คดี21ราย
ก.ล.ต.เผยสถิติการลงโทษทางแพ่งไปแล้ว8คดี21ราย PDF Print E-mail
Thursday, 12 October 2017 14:58

ก.ล.ต. เผยสถิติการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตั้งแต่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งไปแล้วจำนวน 8 คดี  21 ราย นำเงินส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวนกว่า 50 ล้านบาท

นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ที่ ก.ล.ต. ได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยดำเนินการไปแล้วจำนวน 8 คดี  กับผู้กระทำผิด 21 ราย ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ความผิดที่ดำเนินการได้แก่ ความผิดฐานใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยต่อประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นเงินค่าปรับทางแพ่งจำนวนกว่า 31 ล้านบาท และให้ชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับจำนวน 19.6 ล้านบาท  ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ก.ล.ต. นำส่งให้กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมดจำนวนกว่า 50 ล้านบาท

มาตรการลงโทษทางแพ่งเป็นทางเลือกในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ ที่ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมโดยคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) ซึ่งมีอัยการสูงสุดเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง แต่หากพบว่าผู้กระทำความผิดไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วนตามที่ได้ยินยอมไว้ หรือไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ก.ล.ต. สามารถร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อบังคับคดีได้ และยังสามารถกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญาได้ในกรณีที่ไม่ยอมชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ในเรื่องอื่นที่เป็นความผิดร้ายแรง เช่น การทุจริต การระดมทุนหรือประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ยังคงต้องดำเนินคดีอาญาโดยกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปสู่การพิจารณาของศาลต่อไป” นายสมชายกล่าว

Comments

avatar SusanHep
0
 
 
Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:

http://kredit.bestsky.info/

--------------- --------------- -----
Как взять кредит с плохой кредитной историей?
Где хранится кредитная история?
Начнем с того, что кредитная история (неважно, хорошая она или не очень) хранится в прошедших госрегистрацию бюро кредитных историй, их в России на сегодняшний день 31 (список – здесь).
Как данные попадают в БКИ? Очень просто. По закону, банки обязаны представлять информацию о заемщике хотя бы в одно из зарегистрированных бюро кредитных историй. Но часто кредитные организации заключают договоры сразу с несколькими БКИ, а потому и ваша история может находиться в нескольких бюро.
Стоит заметить, что передача информации в БКИ возможна только в том случае, если при получении кредита вы предоставите документально зафиксированное разрешение на это. Такое согласие вы можете и не давать, но подумайте – будет ли это выгодно? Ведь, во-первых, у банка может возникнуть подозрение, что вы планируете умышленно не платить по кредиту – соответственно, вам могут просто-напросто отказать в выдаче займа. Во-вторых, при условии своевременных платежей, вы зарабатываете хорошую кредитную историю, что поможет в будущем легче получать любые кредиты.
Когда вы подаете заявку на кредит – будь то автокредит или кредитная карта, банк запрашивает сведения о вас только в тех БКИ, с которыми у него заключены договоры.
Плохая кредитная история: откуда она берется?
Сразу стоит оговориться, что для разных кредитных учреждений понятие «плохая кредитная история» отличается. Для какого-то банка плохо, если заемщик просрочил платеж более 5 дней, а в другом история испортится только в том случае, если просрочка была более 20 дней. Поэтому совет здесь может быть только один: стараться платить вовремя.
Выделим основные причины появления плохой кредитной истории:
Несвоевременное внесение платежей.
Это может случиться и непреднамеренно: допустим, вы заплатили кредит на почте в указанную дату. А, оказывается, деньги идут до банка минимум 5 дней, в итоге вы – в разряде должников.
Неполное погашение кредита.
Бывает, что после полного (как вы считали) погашения кредита остались невыплачены какие-то копейки. На эти копейки будут «капать» не только проценты, но и различные пени и неустойки, в итоге вы можете получить «круглую сумму» задолженности и статус «плохого» заемщика.
Вы были поручителем у недобропорядочного заемщика.
Многим это кажется странным – ведь вы же не виноваты, что человек не платил кредит, вы же были всего лишь поручителем… На самом деле, поручаясь за кого-то, вы подписываете с банком договор, из которого вытекает, что вы несете точно такую же ответственность за своевременное погашение кредита, как и основной заемщик.
Можно ли взять кредит с плохой кредитной историей?
Конечно, если вы взяли кредит в банке и пропали с этими денежками «далеко и надолго», то получить новый займ или кредитку вряд ли удастся. Но если просрочек было не так уж много, а их сроки были не сильно большими, то попробовать все же можно.
– Для начала проверьте, насколько плоха ваша кредитная история. Данные о том, в каком именно БКИ она находится, можно запросить на сайте Банка России (при условии, что вам известен код субъекта КИ) либо в любом банке, ближайшем БКИ, через отделения почты или через нотариуса (если код вам неизвестен). После получения ответа нужно будет обратиться уже непосредственно в указанное бюро кредитных историй.
– Если просрочки возникали по уважительным причинам (допустим, из-за тяжелой болезни или невыплаты зарплаты), вы можете предоставить в банк подтверждающее это документы – возможно, они сыграют свою роль.
– Если просрочки были только по последнему кредиту, а до этого вы были добропорядочным заемщиком, то лучше обратиться именно в тот банк, где ваша репутация не подмочена.
– Если вам не дали кредит в одном банке, попробуйте обратиться в другой. Ведь, как уже говорилось, у каждого банка свои критерии плохого заемщика. Кроме того, есть шанс, что этот банк не посылает запрос в то БКИ, в котором «живет» ваша не очень хорошая история.
– По закону кредитная история в БКИ хранится 15 лет, а затем аннулируется. Более того, у некоторых банков есть свои правила: например, оцениваются сведения только за последние 5 лет. Получается, что время лечит вашу плохую кредитную историю.
– Хоть и редко, но бывает, что информация в БКИ содержит недостоверные сведения и, оказывается, вы страдаете ни за что. В этом случае нужно подать в бюро заявление, после чего проводится проверка. Затем, в случае правоты заемщика, в кредитную историю вносятся необходимые изменения и дополнения.
­Но даже если банк не откажет вам в выдаче заемных средств, не удивляйтесь, если процент будет более высоким, требования к документам – повышенные, а сумма кредита – минимальной. Зато с каждым своевременным платежом вы будете улучшать свою кредитную историю. А это значит, что появляется шанс взять следующий кредит уже на более выгодных условиях.
Комментарии пользователей:
А скажите пожалуйста, вообще есть у меня кредитная история если последний раз я брал кредит в банке в 2005 году.
Наличие или отсутствие у Вас кредитной истории зависит от того, в каком банке Вы получали кредит, и с каким Бюро Кредитных Историй на тот момент он сотрудничал (и сотрудничал ли вообще). Государством предоставлено Вам право один раз в год бесплатно запрашивать Вашу кредитную историю. Более подробно об этом Вы можете прочитать в интересной статье на нашем сайте Что такое кредитная история?
Если еще возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь!
Заёмщики с плохой кредитной историей могут взять кредит так же в агентствах микрозайма, конечно сумма там ограничена и процент повышен зато кредитной историей обычно не очень интересуются. Так же можно посмотреть список банков выдающих подобные кредиты. А вообще верно сказано, будьте добросовестным плательщиком. Раз вас выручили то и вы старайтесь не подводить.
Друзья не берите кредиты в агенствах микрозайма! Переплата огромная! Если вам нужна кредитная история и уже некуда идти, можно взять кредит в агенстве, но я бы советовала вам сразу его погасить и идти в обычный банк! Либо воспользуйтесь кредитной картой, на многих сейчас льготный период, вернете без переплаты деньги и возьмете кредит в банке на хороших условиях!
У меня был такой опыт- оформила кредит и ежемесячную плату у меня списывали с зарплатной карточки. Полгода все было хорошо, списание происходило вовремя. Но в один месяц у банка заглючила система и платеж прошел с опозданием, что негативно отразилось на моей кредитной истории (при чем по вине банка!). Пришлось писать заявление объяснительную и мне все исправили. В следующий раз кредиты буду оплачивать через кассу, чтобы не было мороки.
А что делать если украли в банке деньги с карты и после этого пошли просрочки, и банк не усмотрел своей вины, теперь не могу выровнить свои выплаты по кредитам, плюс еще к тому же почти весь декабрь провела в больнице, и как теперь лучше поступить.
Галина, не совсем понятно, как у Вас украли с карты деньги в банке. Возмещение денежных средств в таких случаях возможно, только лишь если кредитной организации не удастся доказать, что Вами были нарушены условия банковского обслуживания. Если же Вы оформляли соответствующее заявление, но получили от банка отказ, то можете попробовать обратиться в суд, предварительно посоветовавшись с опытным юристом.
На сегодняшний день многие банки при возникновении временных финансовых трудностей у заемщиков идут им навстречу и предлагают реструктурировать или рефинансировать кредитную задолженность. Попробуйте обратиться в банк, где Вы являетесь заемщиком, имея при себе документы, подтверждающие временную нетрудоспособность, сотрудники предложат Вам возможные выходы из сложившейся ситуации.
Я взял микрозайм, у меня не получилось отдать вовремя, а потом погасил всё полностью. Испортилась моя кридитная история?
Дмитрий, согласно Федеральному закону №363, вступившему в силу с 1 июля 2014 года, микрофинансовые организации (МФО) должны передавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ) наравне с другими кредитными организациями.
Таким образом, скорее всего, факт несвоевременного погашения задолженности все-таки отразился в Вашей кредитной истории.
Виктория, наложить арест на Ваши счета и карты имеет право Служба судебных приставов после обращения Банка по данному факту и рассмотрения дела в суде. Такой арест накладывается до момента полного исполнения обязательств по кредиту.
Добавить комментарий.
Кредитные карты г. Россия.
Дебетовые карты г. Россия.
Вопросы.
о новых кредитных картах, скидках, бонусах и акциях - подпишитесь и экономьте!
Получи кредитку всего за 2 шага!
Выбор посетителей, Октябрь 2017 ТОП 20.
355 человек из Москва (72)
Санкт Петербург (35)
Нижний Новгород (18)
Ростов на Дону (9)
199 человек из Москва (59)
Санкт Петербург (20)
Ростов на Дону (7)
819 человек из Москва (206)
Санкт Петербург (76)
Нижний Новгород (40)
Ростов на Дону (27)
© 2012-2017 ООО «Лайк Ит» «Кредит Кард» - сервис выбора и онлайн оформления кредитных карт.
Информация на сайте носит информационный характер. При перепечатке ссылка обязательна.Перейдите ниже по ссылке, чтобы получить кредит:

http://kredit.bestsky.info/
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Cash Advance
0
 
 
money lenders money lenders lenders for bad credit installment loans direct lenders
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23406
mod_vvisit_counterYesterday40720
mod_vvisit_counterAll days74399881

We have: 514 guests online
Your IP: 54.227.48.147
 , 
Today: Feb 25, 2018

6146272