Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ไทยพาณิชย์โชว์กำไรสุทธิปี2561จำนวน40,068ล้านบาท
ไทยพาณิชย์โชว์กำไรสุทธิปี2561จำนวน40,068ล้านบาท PDF Print E-mail
Friday, 18 January 2019 23:15

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในไตรมาส 4 ของปี 2561 จำนวน 7,084 ล้านบาท และกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 40,068 ล้านบาท (งบการเงินรวมก่อนตรวจสอบ) ลดลง 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปี 2561 รายได้จากการดำเนินงานของธนาคารยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวน 138,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เติบโต 4.4% ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวลดลง 4.7% จากปีก่อน การยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล การชะลอตัวของธุรกิจประกันภัย และการลดลงของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในครึ่งปีหลัง เป็นสาเหตุหลักของการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการ Transformation ตลอดสามปีที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 46.8% ในปี 2561 ซึ่งอยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้ที่ 45-47% ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อผลลัพธ์ของโครงการ Transformation ปรากฏเด่นชัดขึ้นตามลำดับตั้งแต่ปี 2562

ทั้งนี้จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและความผันผวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2562 รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารที่จะเน้นการเติบโตของสินเชื่อไม่มีหลักประกันและสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 4 ของปี 2561 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 8,871 ล้านบาท เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 147% เมื่อเทียบกับ 137% ในปีก่อน จากแนวโน้มเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2562 ธนาคารคาดว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญต่อสินเชื่อ (Credit cost) ในปี 2562 จะอยู่ในระดับ 1.15-1.35% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 1.15% ในปี 2561 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 อัตราส่วน NPL อยู่ที่ 2.85% และเงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 17.1%

ธนาคารได้ผลักดันการดำเนินงานโครงการ Transformation อย่างต่อเนื่องซึ่งมีความคืบหน้าอย่างเด่นชัด โดยมีจำนวนผู้ใช้งานดิจิทัล 9 ล้านรายในปี 2561 สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต ธนาคารจะมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าจากโครงการ Transformation เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการผสมผสานความสามารถใหม่ต่าง ๆ ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพัฒนา ecosystem และแพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานดิจิทัลเป็น 12 ล้านรายภายในปี 2562  ทั้งนี้ด้วยเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อรวมที่ 5-7% ในปี 2562 ธนาคารมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อของลูกค้าบุคคลและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก อาทิ บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล แสวงหาโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง และนำเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการ Transformation มาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธุรกิจหลักของธนาคารยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่ากำไรสุทธิมีการปรับตัวลดลงจากปีก่อน โดยธนาคารยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายฐานลูกค้าและการใช้งานบนระบบดิจิทัลที่เติบโตอย่างมาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับสูงจากการลงทุนในโครงการ Transformation ซึ่งคาดว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าจากโครงการ Transformation ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่และส่งมอบคุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผลักดันแนวคิดและวิธีการทำงานที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทั้งความรวดเร็วในการปรับตัว การเรียนรู้และการลองผิดลองถูก รวมถึงยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็น 'ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด' และเป็นผู้นำในการวางรูปแบบการดำเนินธุรกิจการธนาคารของประเทศไทยในอนาคต”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Siam Commercial Bank reported 2018 net profit of Baht 40.1 billion

Bangkok: Siam Commercial Bank and its subsidiaries announced net profit of Baht 7.1 billion in the fourth quarter of 2018 and Baht 40.1 billion for 2018 (based on unaudited consolidated financial statements), a 7.1% yoy decrease from a year ago. Total operating income increased 1.5% yoy to Baht 138.2 billion as net interest income (NII) rose 4.4% yoy. However, Non-NII declined 4.7% yoy mainly due to digital fee waiver, a slowdown in the insurance business, and lower fee income from international trade in the second half of 2018. Moreover, higher expenses associated with investment in the Transformation Program over the past three years had raised the Bank’s cost-to-income ratio to 46.8%. The higher cost-to-income ratio is within the expected range of 45-47% and will steadily come down as the benefits from the Transformation Program kick in, starting from 2019.

With a view of macroeconomic uncertainty and heightened volatility expected in 2019, together with a future shift in the Bank’s loan portfolio towards unsecured products and digital lending, the Bank will be more vigilant in conducting our business. As a result, in the fourth quarter of 2018, the Bank set aside prudential provisions of Baht 8.9 billion, which strengthened NPL coverage ratio to 147% compared to 137% a year ago. With potential macro-economic headwinds and the Bank’s business directions, the credit cost is expected to be in the range of 115-135 bps in 2019, slightly above 115 bps in 2018. Non-performing loans (NPLs) stood at 2.85% at the end of December 2018 and the Bank’s capital adequacy ratio remained strong at 17.1%.

The Bank had also made a significant progress on the implementation of the Transformation Program and expanded the digital customer base to 9 million users in 2018. Building on this momentum, the Bank will continue to capitalize on the Transformation Program by connecting new capabilities, enhancing strategic partnership, and building ecosystem/platforms with the goal of reaching 12 million digital users by the end of this year. In addition, to achieve a loan growth target of 5-7% in 2019, the Bank’s areas of focus will be consumer and small business financing, such as credit card and personal loans, as well as wealth management while deriving its comparative advantage from digitization which has lowered cost to serve and increased productivity.

Arthid Nanthawithaya, President and Chief Executive Officer, stated:  “Despite a slight decline in earnings, our core business remains strong while our digital customer base has become significantly larger and more engaged as we continue to grow our business. The Bank’s operating cost which has risen during the high investment cycle necessitated by the Transformation Program is temporary and we expect the cost-to-income ratio to improve over time. In 2019,  we will direct our efforts towards realizing value from the Transformation Program to deliver distinctive customer experiences and differentiated value proposition. We will also focus on driving the organization to embrace a customer-centric culture with a mindset to strive for greater speed, agility and innovation while adhering to proper risk management practices. Amidst challenges from various disruptions, we remain committed to our goal of becoming the ‘Most Admired Bank’ and shaping the future of the Thai banking industry.”

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4498
mod_vvisit_counterYesterday32353
mod_vvisit_counterAll days91458703

We have: 318 guests online
Your IP: 35.173.234.237
 , 
Today: Aug 21, 2019

6079952