Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี2561จำนวน35,330ล้านบาท
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี2561จำนวน35,330ล้านบาท PDF Print E-mail
Friday, 18 January 2019 23:35

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9  ในปีก่อน โดยภาคการส่งออกชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของการค้าโลกและความเสี่ยงจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น การบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวดีกว่าที่คาด ส่วนหนึ่งจากยอดขายรถยนต์ที่เร่งตัวขึ้น สำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีการขยายกำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และปิโตรเคมี ซึ่งรองรับความต้องการภายในประเทศที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ในด้านของดิจิทัล กระแสของโลกยุคดิจิทัลทำให้เกิดโอกาสในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกและหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก่อให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการดังกล่าวมากขึ้น ในช่วงต้นปี 2561 ธนาคารพาณิชย์ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป   สำหรับปี 2562 คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจะชะลอลง จากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี ความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของภาครัฐรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ อีกทั้งยังมีโอกาสจากการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าว ธนาคารยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 35,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากปี 2560 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 121,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.40 และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และกำไรสุทธิจากเงินลงทุน แม้ว่าจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิของธนาคารและบริษัทย่อยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากค่าธรรมเนียมจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมเติบโตดี ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 45.4

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 2,083,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากสิ้นปี 2560 จากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวมลดลงเป็นร้อยละ 3.4 ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 190.9

ด้านเงินกองทุน หากนับกำไรสุทธิงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 รวมเข้าเป็นเงินกองทุน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยจะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 18.7 ร้อยละ 17.2 และร้อยละ 17.2 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับส่วนของเจ้าของส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 412,814 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 216.26 บาทต่อหุ้น

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bangkok Bank reports 2018 net profit of Baht 35,330 million

Thailand’s economic growth in 2018 is expected to be 4.1 percent, up from 3.9 percent in 2017. While exports weakened in the second half of the year amid slower world trade and risks from the US trade policies, domestic demand continued to firm up. Private consumption growth was stronger than expected with a boost from auto sales volume, and private investment continued to increase with capacity expansion in sectors such as automotive and petrochemical which serve the growing demand domestically. In terms of digital banking, digital trends provided opportunities to offer financial services through a variety of convenient digital channels while creating more competition. In early 2018, commercial banks announced the exemption of transaction fees via digital channels to meet customers’ changing lifestyle. Going forward, Thailand’s economic growth in 2019 is expected to be moderate given global slowdown, uncertainties over the US trade policies and retaliatory measures of major trading partners.  Nevertheless, public policy continuity—including the implementation of infrastructure projects such as the Eastern Economic Corridor (EEC)—will be key to underpinning private sector sentiment and, thus, bolstering private investment. Moreover, there are opportunities from production relocation to Thailand.

Within the context of the current economic environment, Bangkok Bank has continued to maintain its sustainable growth with its prudent approach towards financial management, maintaining liquidity and capital reserves at appropriate level to support future business expansion, and to ensure the Bank’s financial sustainability in the face of future uncertainties.

Bangkok Bank and its subsidiaries reported a net profit attributable to owners of the Bank of Baht 35,330 million, an increase of 7.0 percent from 2017. Operating income amounted to Baht 121,401 million, an increase of 7.9 percent, driven by an increase of 7.1 percent in net interest income with a net interest margin of 2.40 percent, and an increase of 9.1 percent in non-interest income contributed by increases in gains on tradings and foreign exchange transactions and gains on investments. Despite the exemption of transaction fees via digital channels, net fees and service income were close to the level of the previous year due to good growth in fee income from bancassurance and mutual funds. The ratio of expenses to operating income was 45.4 percent.

At the end of December 2018, the Bank’s loans amounted to Baht 2,083,160 million, an increase of 4.0 percent from the end of 2017, driven by loans to large corporates, consumers, and through the Bank’s international network. The ratio of non-performing loan (NPL) to total loans was lower to 3.4 percent, while the ratio of loan loss reserves to NPL was 190.9 percent.

With the inclusion of net profit for the second half of 2018 (July to December), the total capital adequacy ratio, the Common Equity Tier 1 capital adequacy ratio and the Tier 1 capital adequacy ratio of the Bank and its subsidiaries would be approximately 18.7 percent, 17.2 percent and 17.2 percent, respectively. These capital adequacy ratios are above the Bank of Thailand’s minimum capital requirements. Shareholders’ equity attributable to owners of the Bank, as of December 31, 2018, amounted to Baht 412,814 million. The book value per share was Baht 216.26.

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3060
mod_vvisit_counterYesterday38061
mod_vvisit_counterAll days87293721

We have: 750 guests online
Your IP: 3.90.56.90
 , 
Today: Apr 23, 2019

6076384