Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News เปิดสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
เปิดสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน PDF Print E-mail
Monday, 20 January 2020 20:14

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประกาศเปิดรับสมัครผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ แทน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่จะครบวาระเดือนมิถุนายนนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 27 ม.ค. – 7 ก.พ.63

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ กรรมการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2558 และได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งต่อในวาระที่สองเมื่อเดือนมกราคม 2561 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการธนาคารฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้      จึงได้ออกประกาศสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่ โดยผู้สนใจสามารถยื่น        ใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน ยกเว้นเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและชื่อเสียง ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งด้านสถานะทางการเงิน มีวุฒิการศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง เป็นต้น

ขณะที่ คุณสมบัติเฉพาะนั้น ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด และการธนาคารเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร โดยกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ขององค์กรไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ขององค์กรไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.gsb.or.th หรือติดต่อได้ที่ 02-299-8000 ต่อ 030212 และ 030221 โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่น โดยมีหนังสือมอบอำนาจ (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันทำการของธนาคารฯ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday424
mod_vvisit_counterAll days424

We have: 422 guests online
Your IP: 34.204.183.113
 , 
Today: Feb 23, 2020

6075048