Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News อนันดาฯชู“การปรับตัวสู่สังคมดิจิทัลของอสังหาฯไทย”ในอนาคต
อนันดาฯชู“การปรับตัวสู่สังคมดิจิทัลของอสังหาฯไทย”ในอนาคต PDF Print E-mail
Thursday, 17 May 2018 19:51

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศั ยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนี ยมติดรถไฟฟ้า โชว์วิสัยทัศน์ “การปรับตัวสู่สังคมดิจิทัลของอ สังหาฯไทย” เตรียมรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงสู่โลกแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับเคลื่ อนองค์กรและโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาของประเทศไทยขึ้นอยู่กั บการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้ างพื้นฐาน *ภายใต้กรอบยุ ทธศาสตร์ 20 ปี ประกอบด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแ ผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระ ยะ 20 ปี (2560-2579) วงเงินรวมกว่า 8.95 แสนล้านบาท มีทั้งการพัฒนารถไฟฟ้า รถไฟชานเมือง รถไฟรางคู่ ทางด่วนและมอเตอร์เวย์ รวมถึงโครงการคมนาคมทางน้ำ โครงการพัฒนาศูนย์ขนถ่ายสินค้า และสนามบิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทำเลใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ โซนนอกเขตศูนย์กลางธุรกิจ (City Fringe) ของกรุงเทพฯ เขตชานเมือง รวมถึงต่างจังหวัดโดยเฉพาะเขตระ เบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายรุกคืบเ ข้าสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองเพื่อเปิดโครงการใหม่รอ งรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นับตั้งแต่กรุงเทพฯ เปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเมื่ อปี 2542 และต่อมารถไฟฟ้าใต้ดินเปิดให้ บริการในปี 2547 จากวันนั้นการให้บริการยังกระจุ กตัวอยู่ใจกลางเมือง วันนี้เส้นทางรถไฟฟ้าเริ่มขยายอ อกรอบนอกเมือง และคาดการณ์ว่าในปีนี้ **กรุงเทพฯ จะมีรถไฟฟ้า 5 สาย 87 สถานี รวมระยะทาง 121.6 กิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่มาพร้อมกั บการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า คือ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเมือ ง และตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยทำเลตามแนวรถไฟฟ้ากลายเป็นทำ เลทอง ยิ่งใจกลางเมืองก็ยิ่งเป็นทำเลท องฝังเพชรที่นับวันราคาที่ดินมี แต่จะพุ่งขึ้นมหาศาล ทั้งยังเปลี่ยนวิถีชีวิต และรูปแบบการอยู่อาศั ยของคนในเมือง ให้กลายเป็น “Vertical Living” หรือการอยู่อาศัยในแนวดิ่งมากขึ้ นเรื่อยๆ และในปี 2570 เป็นปีสุดท้ายของแผนการพัฒนาโคร งข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ เมื่อถึงเวลานั้นกรุงเทพฯ จะมีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 11 สาย 297 สถานี ระยะทางรวม 466.1 กิโลเมตร

โดยแผนธุรกิจ (Business Model) ของอนันดาฯ สืบเนื่องมาจากการพัฒนาของระบบร ถไฟฟ้าเช่นกัน ซึ่งในอนาคตประชากรจะย้ายเข้ามา อยู่ในเมืองมากขึ้น ปริมาณรถยนต์บนท้องถนนก็จะเพิ่ม มากขึ้น ปัญหาการจราจรติดขัดยิ่งเป็นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เวลาและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเสี ยไปกับการเดินทาง อนันดาฯ ตระหนักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้ นในเมืองหลวงเป็นอย่างดี และถือเป็นความท้าทายที่จะมุ่ งมั่นสู่ Urban Living Solutions ที่เป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ซึ่งการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศั ยที่มีคุณภาพบนทำเลศักยภาพสูงแล ะมีความสะดวกสบายในการเดินทางจะ ช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถู กลงพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและนวั ตกรรมเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่ งของที่อยู่อาศัยที่ช่วยเพิ่ มความปลอดภัย และสะดวกสบายสู่คุณภาพชีวิตที่ ดียิ่งขึ้นของคนเมือง

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาที่อยู่อา ศัยเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้ องการรอบด้านของผู้อยู่อาศัยมาก ยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา ใช้ตั้งแต่ขั้นตอนของการก่อสร้า ง การบริการหลังการขาย สิ่งอำนวยความสะดวกสบายสำหรับปร ะจำวันภายในบ้านด้านต่างๆเพื่อต อบสนองความต้องการของผู้บริโภคแ ละเพิ่มคุณค่าให้กั บโครงการมากยิ่งขึ้น ดังเช่นแนวคิดในการปรับรูปแบบกา รดำเนินธุรกิจสู่ UrbanTech ของ อนันดาฯ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสู่ความเ ปลี่ยนแปลงด้านบวกของโลกผ่านกระ บวนการคิดแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสามารถ เปลี่ยนโฉมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิ ตประจำวันของมนุษย์ได้อย่างคาดไ ม่ถึง                 โดยผู้ประกอบกา รต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวเพื่ อให้ทัน และสร้างรากฐานธุรกิจอสังหาฯ เติบโตไปเรื่อยๆ และไม่หยุดนิ่ง เป็นการลดต้นทุนแต่ยังสร้างคุ ณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม และต้องยอมรับว่าเทรนด์โลกปัจจุ บัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ว่าจะเป็ น เทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligent) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า AI  ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโล ยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน วงกว้างในทุก ๆ ด้าน มีการคาดการณ์ว่า AI จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒน าแล้วขยายตัวได้ถึง 1.7 เท่า ในปี 2578 และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของแรงงานโลกได้ถึง 30-40% โดยแวดวงที่ AI เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องในปัจจุบั น ได้แก่ แวดวงการเงิน แวดวงการแพทย์ และแวดวงธุรกิจ โดยมีการใช้ AI จัดเก็บข้อมูลเพื่อรับทราบพฤติก รรมมนุษย์ นำไปสู่การนำเสนอสินค้าได้ตรงตา มกลุ่มเป้าหมาย

“เราคาดว่าในระยะเวลา 5-10 ปีต่อจากนี้ เทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าและพั ฒนาไปอย่างรวดเร็ว และยังมีผลต่อกระบวนการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น วิธีการก่อสร้าง การออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ที่จะเข้ามาบูรณาการการใช้ชีวิต สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่ วยประหยัดเวลา มีนวัตกรรมที่ช่วยดูแลสุขภาพ ช่วยดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เรียกว่าเทคโนโลยีจะเข้าไปมีบทบ าทในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต” นายชานนท์ กล่าว

ส่งผลให้ยุทธศาสตร์การลงทุนและแ ผนการดำเนินงานของบริษัท ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอให้สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าให้ได้ มากที่สุด  โดยเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยอันดั บแรกๆ ที่ผู้นำทางธุรกิจจะเลือกใช้เพื่ อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าแ ละบริการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุต สาหกรรมของตน   และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาส ตร์ที่โครงการที่อยู่อาศัยจะมีก ารเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นแค่ วัสดุในรูปทรงนั้นๆ ในสถานที่นั้นๆ สู่สิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวก และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้ นของคนในชุมชนเมือง

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2938
mod_vvisit_counterYesterday39480
mod_vvisit_counterAll days83424337

We have: 522 guests online
Your IP: 18.212.92.235
 , 
Today: Jan 23, 2019

6081600